Výzva k předání akcií společnosti Convenio, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

                                                                                                      Výzva k předání akcií

 

Statutární ředitel společnosti

Convenio, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.,

se sídlem U Sluncové 666/12a, Karlín, 180 00 Praha 8,

IČ: 24751448,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 16570

(„Společnost“)

 

tímto vyzývá akcionáře Společnosti

 

 

k odevzdání:

  •  50.000.000 ks akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1,00 Kč;

 („Původní akcie“)

a to v návaznosti na:

  • rozhodnutí učiněné valnou hromadou Společnosti dne 12.1.2015 o přeměně Společnosti jako investičního fondu s právní formou akciové společnosti na právní formu akciové společnosti s proměnným základním kapitálem realizované podle ustanovení § 367 a násl. zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, o němž byl sepsán notářský zápis č. NZ 9/2015, N 10/2015 (dále jen „Přeměna“) a změně druhu 50.000.000 ks akcií emitovaných Společností ve formě na jméno v listinné podobě, každá ve jmenovité hodnotě 1,00 Kč s pořadovými čísly 00000001 až 50000000 tak, že se celkem 2.000.000 ks akcií emitovaných Společností ve formě na jméno v listinné podobě, každá ve jmenovité hodnotě 1,00 Kč s pořadovými čísly 00000001 až 02000000 stane po Přeměně akciemi zakladatelskými ve formě na jméno v podobě cenného papíru, a to ve výši podílu na zapisovaném základním kapitálu Společnosti, jehož výše bude činit 2.000.000,- Kč, a celkem 48.000.000 ks akcií emitovaných Společností ve formě na jméno v podobě zaknihovaného cenného papíru s pořadovými čísly 02000000 až 50000000 se stane po Přeměně akciemi investičními;

  • a zápis Přeměny do obchodního rejstříku dne 26.1.2015;

za účelem jejich nahrazení:

  • za 2.000.000 ks zakladatelských akcií Společnosti ve formě na jméno v podobě cenného papíru; a

  • za 48.000.000 ks investičních akcií Společnosti ve formě na jméno v  podobě zaknihovaného cenného papíru.

(„Nové akcie“)

 

Lhůta pro předložení Původních akcií

Lhůta pro předložení Původních akcií za účelem jejich výměny za Nové akcie činí 3 (tři) měsíce ode dne zápisu Přeměny do obchodního rejstříku, tedy ode dne 26.1.2015. Předání Původních akcií je možné uskutečnit vždy v pracovní dny v době od 8:00 do 17:00 hod v sídle Společnosti, a to nejpozději do dne 26.4.2015.

Lhůta pro sdělení majetkového účtu pro účely vydání investičních akcií

Lhůta pro sdělení majetkového účtu akcionáře za účelem vydání investičních akcií činí 3 (tři) měsíce ode dne zápisu Přeměny do obchodního rejstříku, tedy ode dne 26.1.2015. Sdělení je možné uskutečnit písemně podáním doručeným do sídla Společnosti, nejpozději do dne 26.4.2015.

Poučení o následcích prodlení s předložením Původních akcií k jejich výměně

V případě prodlení akcionářů s předložením Původních akcií za účelem jejich výměny za Nové akcie vyzve statutární ředitel akcionáře způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady, aby tak učinili v přiměřené lhůtě, kterou jim k tomu určí s upozorněním, že jinak budou nepředložené akcie prohlášeny za neplatné nebo že nepřevzaté akcie budou prodány.

 

Místo: Praha

Datum: 26.1.2015

 

 

______________________________________

Mgr. Ing. Ondřej Pieran,

pověřený zmocněnec statutárního ředitele společnosti

AVANT investiční společnost, a.s.

 

 

Převzal: Sekyra Group Real Estate B.V.

Dne: 26.1.2015

Podpis:

 

 

Převzal: LIVERA, s.r.o.

Dne: 26.1.2015

Podpis: