Výzva k úpisu investičních akcií 4 Gimel Investments SICAV, a. s.

Výzva k úpisu investičních akcií

 

Statutární ředitel společnosti

4 Gimel Investments SICAV, a.s.

se sídlem U Bulhara 1611/3, 110 00, Praha 1,

IČO: 069 61 126,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 23328,

(„Společnost“)

 

tímto, v souladu s ustanovením § 163 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („Zákon“),

 

vyzývá

 

kvalifikované investory k úpisu investičních akcií

podfondu Společnosti, konkrétně podfondu Podfond Alfa 4 Gimel Investments.

Upisovány budou následující druhy investičních akcií:

  • Výkonnostní investiční akcie vydávané k podfondu Podfond Alfa 4 Gimel Investments
  • Prioritní investiční akcie vydávané k podfondu Podfond Alfa 4 Gimel Investments

 

Počátek úpisu

1.5.2018

Lhůta pro úpis

31.12.2019 (výkonnostní investiční akcie)

31.12.2019 (prioritní investiční akcie)

 

Ukončení úpisu

K ukončení úpisu dojde uplynutím lhůty pro úpis nebo úspěšným upsáním celé výše cílové upisované částky, která pro prioritní investiční akcie činí částku 500.000.000,- Kč (pět set milionů korun českých), a pro výkonnostní investiční akcie činí částku 500.000.000,- Kč (pět set milionů korun českých), pokud tato skutečnost nastane dříve.

 

Místo pro úpis

Místem pro úpis je sídlo statutárního ředitele Společnosti.

 

Způsob úpisu

Úpis bude realizován uzavřením smlouvy o úpisu investičních akcií. Následně bude investor v souladu se stanovami Společnosti vyzván k poukázání emisního kurzu na účet podfondu Společnosti určený v příslušné smlouvě o úpisu investičních akcií.

 

 

Emisní kurz

Emisní kurz je určen dle pravidel vymezených ve stanovách Společnosti a statutu podfondu Podfond Alfa 4 Gimel Investments.

 

Na uzavření smlouvy o úpisu není právní nárok. Společnost je oprávněna, prostřednictvím statutárního ředitele, rozhodnout, se kterým zájemcem uzavře smlouvu o úpisu investičních akcií a se kterým nikoliv, a to z jakéhokoliv důvodu.

 

Místo: Praha

Datum: 1.5.2018

 

 

Mgr. Ing. Ondřej Pieran v.r.

pověřený zmocněnec statutárního ředitele AVANT investiční společnost, a.s.