Výzva k úpisu investičních akcií ARETE INDUSTRIAL SICAV a.s.

Výzva k úpisu investičních akcií

 

Statutární ředitel společnosti

ARETE INDUSTRIAL SICAV a.s.

se sídlem náměstí 14. října 642/17, Smíchov 150 00 Praha 5,

IČO: 080 31 444,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 24315

 („Společnost“)

 

tímto, v souladu s ustanovením § 163 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („Zákon“),

vyzývá

 

kvalifikované investory k úpisu investičních akcií Společnosti.

Upisovány budou následující druhy investičních akcií:

 

  • Investiční akcie C

 

Počátek úpisu

1.10.2019

 

Lhůta pro úpis

31.12.2020

 

Ukončení úpisu

K ukončení úpisu dojde uplynutím lhůty pro úpis nebo úspěšným upsáním celé výše cílové upisované částky 200.000.000 EUR (slovy dvě stě milionů EUR), pokud tato skutečnost nastane dříve.

 

Místo pro úpis

Místy pro úpis jsou sídlo Společnosti a sídlo statutárního ředitele Společnosti.

 

Způsob úpisu

Úpis bude realizován uzavřením smlouvy o závazku k úpisu investičních akcií. Následně bude investor v souladu se stanovami Společnosti vyzván k poukázání emisního kurzu na účet Společnosti.

 

Emisní kurz

Investiční akcie se upisují za emisní kurz určený dle pravidel vymezených ve stanovách a statutu Společnosti.

Do konce druhého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k zahájení vydávání investičních akcií (dále jen „Počáteční období“), se investiční akcie upisují za počáteční emisní kurz ve výši 10 EUR (deset euro) za jednu investiční akcii. Za předpokladu, že nebyly v průběhu Počátečního období upsány investiční akcie, platí, že počáteční emisní kurz investičních akcií, jejíž upisování bylo zahájeno dodatečně až po uplynutí Počátečního období, činí 10 EUR (deset euro) za jednu investiční akcii, avšak tento počáteční emisní kurz je platný pouze do konce kalendářního měsíce, ve kterém byly investiční akcie poprvé upsány.

Na uzavření smlouvy o úpisu není právní nárok. Společnost je oprávněna, prostřednictvím statutárního ředitele, rozhodnout, se kterým Zájemcem uzavře smlouvu o úpisu investičních akcií a se kterým nikoliv, a to z jakéhokoliv důvodu.

 

 

Místo: Praha

Datum: 1.10.2019

 

 

Mgr. Ing. Ondřej Pieran, CFA

Pověřený zmocněnec statutárního ředitele AVANT investiční společnost, a.s.