VÝZVA K ÚPISU INVESTIČNÍCH AKCIÍ ARETE INVEST investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

 Výzva k úpisu investičních akcií

 

Statutární ředitel společnosti

ARETE INVEST investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8,

IČO: 03532534,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 20183

(„Společnost“)

 

tímto, v souladu s ustanovením § 163 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („Zákon“),

 

vyzývá

 

kvalifikované investory k úpisu investičních akcií

podfondu Společnosti ARETE INVEST Podfond CEE II.

Upisovány budou následující druhy investičních akcií

Investiční akcie II-D vydávané k podfondu ARETE INVEST Podfond CEE II

Investiční akcie II-X vydávané k podfondu ARETE INVEST Podfond CEE II

Investiční akcie II-Y vydávané k podfondu ARETE INVEST Podfond CEE II

 

Počátek úpisu

1.1.2017

Lhůta pro úpis

30.4.2017 (investiční akcie II-X a II-Y)

31.12.2017 (investiční akcie II-D)

Ukončení úpisu

K ukončení úpisu dojde uplynutím lhůty pro úpis nebo úspěšným upsáním celé výše cílové upisované částky CZK 1,000,000,000 (slovy: jedna miliarda korun českých), pokud tato skutečnost nastane dříve.

 

Místo pro úpis

Místy pro úpis jsou sídlo Společnosti a sídlo statutárního ředitele Společnosti.

Způsob úpisu

Úpis bude realizován uzavřením smlouvy o závazku k úpisu investičních akcií. Následně bude investor  v souladu se stanovami Společnosti vyzván k poukázání emisního kurzu na účet podfondu Společnosti.

 

 

Emisní kurz

Počáteční emisní kurz bude určen ve výši INAVt na jednu investiční akcii k rozhodnému dni (tj. k poslednímu dni kalendářního měsíce, ve kterém byla na účet podfondu Společnosti připsána platba investora na splacení emisního kurzu), ke kterému budou upsány první investiční akcie daného druhu.

Emisní kurz v dalších kalendářních měsících bude určen dle pravidel vymezených ve stanovách Společnosti.

 

Na uzavření smlouvy o úpisu není právní nárok. Společnost je oprávněna, prostřednictvím statutárního ředitele, rozhodnout, se kterým Zájemcem uzavře smlouvu o úpisu investičních akcií a se kterým nikoliv, a to z jakéhokoliv důvodu.

 

Místo: Praha

Datum: 30.12.2016

 

 

______________________________________

Mgr. Ing. Ondřej Pieran

pověřený zmocněnec statutárního ředitele AVANT investiční společnost, a.s.