VÝZVA K ÚPISU INVESTIČNÍCH AKCIÍ AVANT Private Equity investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

 Výzva k úpisu investičních akcií

 

Statutární ředitel společnosti

AVANT Private Equity investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8,

IČO: 04353447,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 20905

(„Společnost“)

 

tímto, v souladu s ustanovením § 163 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („Zákon“),

 

vyzývá

 

kvalifikované investory k úpisu investičních akcií

Společnosti AVANT Private Equity investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s..

Upisovány budou následující druhy investičních akcií:

Investiční akcie B

Investiční akcie C

 

Počátek úpisu

26.1.2018

Lhůta pro úpis

31.7.2018 (investiční akcie B a investiční akcie C)

Ukončení úpisu

K ukončení úpisu dojde uplynutím lhůty pro úpis nebo úspěšným upsáním celé výše cílové upisované částky EUR 50,000,000 (slovy: padesát milionů EUR) pokud tato skutečnost nastane dříve.

 

Místo pro úpis

Místy pro úpis jsou sídlo Společnosti a sídlo statutárního ředitele Společnosti.

Způsob úpisu

Úpis bude realizován uzavřením smlouvy o úpisu investičních akcií. Následně bude investor v souladu se stanovami a statutem Společnosti vyzván ke splacení emisního kurzu.

Emisní kurz

Počáteční emisní kurz bude určen ve výši 400 EUR na jednu investiční akcii B a 400 EUR na jednu investiční akcii C k rozhodnému dni (tj. k poslednímu dni kalendářního měsíce, ve kterém byl emisní kurz splacen), ke kterému budou upsány první investiční akcie daného druhu.

Emisní kurz v dalších kalendářních měsících bude určen dle pravidel vymezených ve stanovách Společnosti.

 

Na uzavření smlouvy o úpisu není právní nárok. Společnost je oprávněna, prostřednictvím statutárního ředitele, rozhodnout, se kterým Zájemcem uzavře smlouvu o úpisu investičních akcií a se kterým nikoliv, a to z jakéhokoliv důvodu.

 

Místo: Praha

Datum: 26.1.2018

 

 

______________________________________

Mgr. Ing. Ondřej Pieran

pověřený zmocněnec statutárního ředitele AVANT investiční společnost, a.s.