Výzva k úpisu investičních akcií Českomoravský fond SICAV, a. s.

 Výzva k úpisu investičních akcií

 

Statutární ředitel společnosti

Českomoravský fond SICAV, a.s.

se sídlem Kodaňská 558/25, Vršovice, 101 00, Praha 10,

IČO: 064 09 768,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 22818

(„Společnost“)

 

tímto, v souladu s ustanovením § 163 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („Zákon“),

vyzývá

 

kvalifikované investory k úpisu investičních akcií

podfondu Českomoravský fond SICAV, a.s. Pohledávkový podfond.

Upisovány budou následující druhy investičních akcií:

 

          Investiční akcie výkonnostní

 

Počátek úpisu

19.12.2017

 

Lhůta pro úpis

31.12.2018

 

Ukončení úpisu

K ukončení úpisu dojde uplynutím lhůty pro úpis nebo úspěšným upsáním celé výše cílové upisované částky CZK 100,000,000 (slovy: jedno sto miliónů korun českých), pokud tato skutečnost nastane dříve.

 

Místo pro úpis

Místy pro úpis jsou sídlo Společnosti a sídlo statutárního ředitele Společnosti.

 

Způsob úpisu

Úpis bude realizován uzavřením smlouvy o závazku k úpisu investičních akcií. Následně bude investor v souladu se stanovami Společnosti vyzván k poukázání emisního kurzu na účet podfondu Společnosti.

 

Emisní kurz

Do konce druhého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k zahájení vydávání příslušného druhu investičních akcií, se investiční akcie výkonnostní se upisují za emisní kurs ve výši 1,- Kč (jedna koruna česká) za jednu investiční akcii výkonnostní.

Emisní kurz v dalších kalendářních měsících bude určen dle pravidel vymezených ve stanovách Společnosti.

 

Na uzavření smlouvy o úpisu není právní nárok. Společnost je oprávněna, prostřednictvím statutárního ředitele, rozhodnout, se kterým Zájemcem uzavře smlouvu o úpisu investičních akcií a se kterým nikoliv, a to z jakéhokoliv důvodu.

 

Místo: Praha

Datum: 19.12.2017

 

Mgr. Ing. Ondřej Pieran, CFA – v. r.

pověřený zmocněnec statutárního ředitele AVANT investiční společnost, a.s.