VÝZVA K ÚPISU INVESTIČNÍCH AKCIÍ EnCor Funds SICAV, a.s.

 

Výzva k úpisu investičních akcií

 

Statutární ředitel společnosti

EnCor Funds SICAV, a.s.

se sídlem se sídlem Údolní 1724/59, PSČ 147 00, IČO: 067 60 295,

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23196

(„Společnost“)

 

tímto, v souladu s ustanovením § 163 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („Zákon“),

vyzývá

kvalifikované investory k úpisu kusových investičních akcií

podfondu EnCor Fixed Income Strategy Podfond

 

Počátek úpisu

15.2.2018

Lhůta pro úpis

31.12.2018

 

K ukončení úpisu dojde uplynutím lhůty pro úpis nebo úspěšným upsáním celé výše cílové upisované částky CZK 1,000,000,000 (slovy: jedna miliarda korun českých), pokud tato skutečnost nastane dříve.

 

Místy pro úpis jsou sídlo Společnosti a sídlo statutárního ředitele Společnosti.

 

Úpis investičních akcií bude probíhat na základě smlouvy o úpisu investičních akcií uzavřené mezi osobou mající zájem nabýt investiční akcie („Zájemce“) a Společností. Dokumenty upravující smluvní podmínky úpisu a vydávání investičních akcií jsou k dispozici v sídle Společnosti.

 

Na uzavření smlouvy o úpisu není právní nárok. Společnost je oprávněna, prostřednictvím statutárního ředitele, rozhodnout, se kterým Zájemcem uzavře smlouvu o úpisu investičních akcií a se kterým nikoliv, a to z jakéhokoliv důvodu.

 

Místo: Praha

Datum: 15.2.2018

 

 

______________________________________

Mgr. Robert Robek

pověřený zmocněnec statutárního ředitele AVANT investiční společnost, a.s.