Výzva k úpisu investičních akcií fondu BIDLI investiční fond SICAV, a.s.

Výzva k úpisu investičních akcií

 

Statutární ředitel společnosti

BIDLI investiční fond SICAV, a.s.

se sídlem Jindřiššská 889/17, 110 00, Praha 1,

IČO: 075 25 869,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 23853,

(„Společnost“)

 

tímto, v souladu s ustanovením § 163 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („Zákon“),

 

vyzývá

 

kvalifikované investory k úpisu investičních akcií

podfondu Společnosti, konkrétně podfondu Podfond – BIDLI nemovitostní.

Upisovány budou následující druhy investičních akcií:

  • Výkonnostní investiční akcie vydávané k podfondu Podfond – BIDLI nemovitostní
  • Prioritní investiční akcie vydávané k podfondu Podfond – BIDLI nemovitostní

 

Počátek úpisu

15.11.2018

Lhůta pro úpis

31.12.2020 (výkonnostní investiční akcie)

31.12.2020 (prioritní investiční akcie)

 

Ukončení úpisu

K ukončení úpisu dojde uplynutím lhůty pro úpis nebo úspěšným upsáním celé výše cílové upisované částky, která pro prioritní investiční akcie činí částku 500.000.000,- Kč (pět set milionů korun českých), a pro výkonnostní investiční akcie činí částku 50.000.000,- Kč (padesát milionů korun českých), pokud tato skutečnost nastane dříve.

 

Místo pro úpis

Místem pro úpis je sídlo statutárního ředitele Společnosti.

 

Způsob úpisu

Úpis bude realizován uzavřením smlouvy o úpisu investičních akcií. Následně bude investor v souladu se stanovami Společnosti vyzván k poukázání emisního kurzu na účet podfondu Společnosti určený v příslušné smlouvě o úpisu investičních akcií.

 

 

Emisní kurz

Do konce druhého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k zahájení vydávání investičních akcií (dále jen „Počáteční období“), se investiční akcie upisují za počáteční emisní kurz ve výši 1,-Kč (jedna koruna česká) za jednu investiční akcii. Za předpokladu, že nebyly v průběhu Počátečního období upsány investiční akcie všech druhů, platí, že počáteční emisní kurz příslušného druhu investičních akcií, jehož upisování bylo zahájeno dodatečně až po uplynutí Počátečního období, činí 1,- Kč (jedna koruna česká) za jednu investiční akcii, avšak tento počáteční emisní kurz je platný pouze do konce kalendářního měsíce, ve kterém byly investiční akcie příslušného druhu poprvé upsány.  Ustanovení předchozích vět nemá vliv na pravidla distribuce fondového kapitálu mezi jednotlivé druhy investičních akcií.

 

Na uzavření smlouvy o úpisu není právní nárok. Společnost je oprávněna, prostřednictvím statutárního ředitele, rozhodnout, se kterým zájemcem uzavře smlouvu o úpisu investičních akcií a se kterým nikoliv, a to z jakéhokoliv důvodu.

 

Místo: Praha

Datum: 13.11.2018

 

 

______________________________________

Mgr. Ing. Ondřej Pieran

pověřený zmocněnec statutárního ředitele AVANT investiční společnost, a.s.