Výzva k úpisu investičních akcií fondu Českého Bydlení SICAV, a.s.

Výzva k úpisu investičních akcií

 

Statutární ředitel společnosti

Fond Českého Bydlení SICAV, a.s.

se sídlem Palackého 717/11, Nové Město, 110 00 Praha 1,

IČO: 068 72 778,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 23263

(„Společnost“)

 

tímto, v souladu s ustanovením § 163 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („Zákon“),

vyzývá

 

kvalifikované investory k úpisu investičních akcií Společnosti

 

Upisovány budou následující druhy investičních akcií:

 

  • výkonnostní investiční akcie
  • růstové investiční akcie

 

Počátek úpisu

14.05.2018

 

Lhůta pro úpis

31.5.2020

 

Ukončení úpisu

K ukončení úpisu dojde uplynutím lhůty pro úpis nebo úspěšným upsáním celé výše cílové upisované částky CZK 500,000,000 (slovy: pět set miliónů korun českých), pokud tato skutečnost nastane dříve.

 

Místo pro úpis

Místy pro úpis jsou sídlo Společnosti a sídlo statutárního ředitele Společnosti.

 

Způsob úpisu

Úpis bude realizován uzavřením smlouvy o závazku k úpisu investičních akcií. Následně bude investor v souladu se stanovami Společnosti vyzván k poukázání emisního kurzu na účet Společnosti.

 

Emisní kurz

Do konce druhého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k zahájení vydávání příslušného druhu investičních akcií, se investiční akcie upisují za emisní kurs ve výši 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) za jednu investiční akcii.

 

Emisní kurz v dalších kalendářních měsících bude určen dle pravidel vymezených ve stanovách Společnosti.

 

Na uzavření smlouvy o úpisu není právní nárok. Společnost je oprávněna, prostřednictvím statutárního ředitele, rozhodnout, se kterým Zájemcem uzavře smlouvu o úpisu investičních akcií a se kterým nikoliv, a to z jakéhokoliv důvodu.

 

Místo: Praha

Datum: 14.5.2018

 

Ing. Zdeněk Hauzer v. r.

pověřený zmocněnec statutárního ředitele AVANT investiční společnost, a.s.