Výzva k úpisu investičních akcií fondu CORE CAPITAL SICAV, a. s.

Výzva k úpisu investičních akcií

 

Statutární ředitel společnosti

CORE CAPITAL SICAV, a.s.

se sídlem Běžecká 2407/2, 169 00, Praha 6,

IČO: 049 95 589,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 21512,

(„Společnost“)

 

tímto, v souladu s ustanovením § 163 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („Zákon“),

 

vyzývá

 

kvalifikované investory k úpisu investičních akcií.

Upisovány budou následující druhy investičních akcií:

  • investiční akcie A
  • investiční akcie B

 

Počátek úpisu

1.10.2016

Lhůta pro úpis

31.12.2018 (investiční akcie A)

31.12.2018 (investiční akcie B)

 

Ukončení úpisu

K ukončení úpisu dojde uplynutím lhůty pro úpis nebo úspěšným upsáním celé výše cílové upisované částky, která pro investiční akcie A činí částku 100.000.000,- Kč (sto milionů korun českých), a pro investiční akcie B činí částku 10.000.000,- Kč (deset milionů korun českých), pokud tato skutečnost nastane dříve.

 

Místo pro úpis

Místem pro úpis je sídlo statutárního ředitele Společnosti.

 

Způsob úpisu

Úpis bude realizován uzavřením smlouvy o úpisu investičních akcií. Následně bude investor v souladu se stanovami Společnosti vyzván k poukázání emisního kurzu na účet podfondu Společnosti určený v příslušné smlouvě o úpisu investičních akcií.

 

Emisní kurz

Emisní kurz je určen dle pravidel vymezených ve stanovách a statutu Společnosti.

 

Na uzavření smlouvy o úpisu není právní nárok. Společnost je oprávněna, prostřednictvím statutárního ředitele, rozhodnout, se kterým zájemcem uzavře smlouvu o úpisu investičních akcií a se kterým nikoliv, a to z jakéhokoliv důvodu.

 

Místo: Praha

Datum: 1.10.2016

 

 

Mgr. Ing. Ondřej Pieran v.r.

pověřený zmocněnec statutárního ředitele AVANT investiční společnost, a.s.