Výzva k úpisu investičních akcií fondu Czech Capital RE Fund SICAV, a.s.,

Výzva k úpisu investičních akcií

 

Statutární ředitel společnosti

Czech Capital RE Fund SICAV, a.s.,

se sídlem Praha 8 – Karlín, Rohanské nábřeží 671/15, PSČ 186 00,

IČO: 052 12 634,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 21711,

(„Společnost“)

 

tímto, v souladu s ustanovením § 163 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („Zákon“),

 

vyzývá

 

kvalifikované investory k úpisu investičních akcií A1 (zaknihované cenné papíry) a investičních akcií A2 (listinné cenné papíry) a investičních akcií B Společnosti.

 

Počátek úpisu

1.1.2019

Lhůta pro úpis

31.12.2021

 

Ukončení úpisu

K ukončení úpisu dojde uplynutím lhůty pro úpis nebo úspěšným upsáním celé výše cílové upisované částky CZK 500,000,000 (slovy: pět set milionů korun českých), pokud tato skutečnost nastane dříve.

 

Místo pro úpis

Místem pro úpis je sídlo statutárního ředitele Společnosti.

 

Způsob úpisu

Úpis bude realizován uzavřením smlouvy o úpisu investičních akcií. Následně bude investor v souladu se stanovami Společnosti vyzván k poukázání emisního kurzu na účet Společnosti určený v příslušné smlouvě o úpisu investičních akcií.

 

Emisní kurz

Investiční akcie se upisují za emisní kurz určený dle pravidel vymezených ve stanovách Společnosti.

Na uzavření smlouvy o úpisu není právní nárok. Společnost je oprávněna, prostřednictvím statutárního ředitele, rozhodnout, se kterým zájemcem uzavře smlouvu o úpisu investičních akcií a se kterým nikoliv, a to z jakéhokoliv důvodu.

 

 

Místo: Praha

Datum: 31.12.2018

 

 

 

 

______________________________________

Mgr. Robert Robek

pověřený zmocněnec statutárního ředitele AVANT investiční společnost, a.s.