Výzva k úpisu investičních akcií fondu EnCor Funds SICAV, a.s.

Výzva k úpisu investičních akcií

 

Statutární ředitel společnosti

EnCor Funds SICAV, a.s.

se sídlem se sídlem Údolní 1724/59, PSČ 147 00, IČO: 067 60 295,

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23196,

(„Společnost“)

 

tímto, v souladu s ustanovením § 163 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („Zákon“),

 

vyzývá

 

kvalifikované investory k úpisu kusových investičních akcií

podfondu EnCor Fixed Income Strategy Podfond

 

Počátek úpisu

1.1.2019

Lhůta pro úpis

31.12.2022

 

Ukončení úpisu

K ukončení úpisu dojde uplynutím lhůty pro úpis nebo úspěšným upsáním celé výše cílové upisované částky CZK 1,000,000,000 (slovy: jedna miliarda korun českých), pokud tato skutečnost nastane dříve.

 

Místo pro úpis

Místem pro úpis je sídlo statutárního ředitele Společnosti.

 

Způsob úpisu

Úpis bude realizován uzavřením smlouvy o úpisu investičních akcií. Následně bude investor v souladu se stanovami Společnosti vyzván k poukázání emisního kurzu na účet Společnosti určený v příslušné smlouvě o úpisu investičních akcií.

 

Emisní kurz

Investiční akcie se upisují za emisní kurz určený dle pravidel vymezených ve stanovách Společnosti.

Na uzavření smlouvy o úpisu není právní nárok. Společnost je oprávněna, prostřednictvím statutárního ředitele, rozhodnout, se kterým zájemcem uzavře smlouvu o úpisu investičních akcií a se kterým nikoliv, a to z jakéhokoliv důvodu.

 

 

Místo: Praha

Datum: 27.12.2018

 

 

 

 

______________________________________

Mgr. Robert Robek

pověřený zmocněnec statutárního ředitele AVANT investiční společnost, a.s.