Výzva k úpisu investičních akcií fondu Natland rezidenční investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Výzva k úpisu investičních akcií

 

Statutární ředitel společnosti

Natland rezidenční investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

se sídlem    

Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8,

IČO: 24130249,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 17277

(„Společnost“)

 

tímto, v souladu s ustanovením § 163 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů („Zákon“),

 

vyzývá

 

kvalifikované investory k úpisu investičních akcií společnosti Natland rezidenční investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Upisovány budou následující druhy investičních akcií:

  • Investiční akcie prioritní (ISIN: CZ0008042801) vydávané k investičnímu fondu Natland rezidenční investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

 

Počátek úpisu

1. 7. 2019

Lhůta pro úpis

 

31. 12. 2020 (investiční akcie prioritní)

 

Ukončení úpisu

K ukončení úpisu dojde uplynutím lhůty pro úpis nebo úspěšným upsáním celé výše cílové upisované částky 200.000.000,- Kč (slovy: dvě stě milionů korun českých), pokud tato skutečnost nastane dříve.

 

Místo pro úpis

Místy pro úpis jsou sídlo Společnosti a sídlo statutárního ředitele Společnosti.

 

Způsob úpisu

Úpis bude realizován uzavřením smlouvy o úpisu investičních akcií. Následně bude investor v souladu se stanovami Společnosti vyzván k poukázání emisního kurzu na účet Společnosti.

 

 

Emisní kurz

Emisní kurz v dalších kalendářních měsících bude určen dle pravidel vymezených ve stanovách Společnosti a statutu Společnosti.

 

Na uzavření smlouvy o úpisu není právní nárok. Společnost je oprávněna, prostřednictvím statutárního ředitele, rozhodnout, se kterým Zájemcem uzavře smlouvu o úpisu investičních akcií a se kterým nikoliv, a to z jakéhokoliv důvodu.

 

Místo: Praha

Datum: 1. 7. 2019

 

 

______________________________________

Mgr. Robert Robek

pověřený zmocněnec statutárního ředitele AVANT investiční společnost, a.s.