Výzva k úpisu investičních akcií fondu RESIDENTO SICAV a.s.

Výzva k úpisu investičních akcií

 

Statutární ředitel společnosti

RESIDENTO SICAV a.s.

se sídlem Veveří 3163/111, 616 00 Brno,

IČO: 076 69 429,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka B 8082,

(„Společnost“)

 

tímto, v souladu s ustanovením § 163 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („Zákon“),

 

vyzývá

 

kvalifikované investory k úpisu investičních akcií Společnosti.

Upisovány budou následující druhy investičních akcií:

  • Výkonnostní investiční akcie
  • Prioritní investiční akcie

 

Počátek úpisu

3.12.2018

 

Lhůta pro úpis

31.12.2020 (výkonnostní investiční akcie)

31.12.2020 (prioritní investiční akcie)

 

Ukončení úpisu

K ukončení úpisu dojde uplynutím lhůty pro úpis nebo úspěšným upsáním celé výše cílové upisované částky, která pro prioritní investiční akcie činí částku 220.000.000,- Kč (dvě sta dvacet milionů korun českých), a pro výkonnostní investiční akcie činí částku 30.000.000,- Kč (třicet milionů korun českých), pokud tato skutečnost nastane dříve.

 

Místo pro úpis

Místem pro úpis je sídlo statutárního ředitele Společnosti.

 

Způsob úpisu

Úpis bude realizován uzavřením smlouvy o úpisu investičních akcií. Následně bude investor v souladu se stanovami Společnosti vyzván k poukázání emisního kurzu na účet Společnosti určený v příslušné smlouvě o úpisu investičních akcií.

 

 

Emisní kurz

Do konce druhého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k vydání této výzvy, se oba výše uvedené druhy investičních akcií upisují za emisní kurz ve výši 1,- Kč (jedna koruna česká). Emisní kurz v dalších kalendářních měsících bude určen dle pravidel vymezených ve stanovách a statutu Společnosti.

 

Na uzavření smlouvy o úpisu není právní nárok. Společnost je oprávněna, prostřednictvím statutárního ředitele, rozhodnout, se kterým zájemcem uzavře smlouvu o úpisu investičních akcií a se kterým nikoliv, a to z jakéhokoliv důvodu.

 

Místo: Praha

Datum: …3.12.2018………………………

 

 

______________________________________

Mgr. Ing. Ondřej Pieran, CFA

pověřený zmocněnec statutárního ředitele AVANT investiční společnost, a.s.