Výzva k úpisu investičních akcií fondu SKGT Fund investiční fond SICAV, a.s.

Výzva k úpisu investičních akcií

 

Statutární ředitel společnosti

SKGT Fund investiční fond SICAV, a.s.

se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8,

IČO: 077 42 797,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 24058,

(„Společnost“)

 

tímto, v souladu s ustanovením § 163 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („Zákon“),

 

vyzývá

 

kvalifikované investory k úpisu investičních akcií Společnosti.

Upisovány budou:

  • investiční akcie Společnosti.

 

Počátek úpisu

11.3.2019

 

Lhůta pro úpis

31.12.2020

 

Ukončení úpisu

K ukončení úpisu dojde uplynutím lhůty pro úpis nebo úspěšným upsáním celé výše cílové upisované částky, která pro investiční akcie činí částku 25 000 000 EUR (dvacet pět milionů euro), pokud tato skutečnost nastane dříve.

 

Místo pro úpis

Místem pro úpis je sídlo statutárního ředitele Společnosti.

 

Způsob úpisu

Úpis bude realizován uzavřením smlouvy o úpisu investičních akcií. Následně bude investor v souladu se stanovami Společnosti vyzván k poukázání emisního kurzu na účet Společnosti určený v příslušné smlouvě o úpisu investičních akcií.

 

 

Emisní kurz

Do konce kalendářního čtvrtletí, do kterého spadá kalendářní měsíc, ve kterém došlo k vydání této výzvy, se investiční akcie upisují za emisní kurz ve výši 1,- EUR (jedno euro) za jednu investiční akcii. Emisní kurz v dalších kalendářních měsících bude určen dle pravidel vymezených ve stanovách a statutu Společnosti.

 

Na uzavření smlouvy o úpisu není právní nárok. Společnost je oprávněna, prostřednictvím statutárního ředitele, rozhodnout, se kterým zájemcem uzavře smlouvu o úpisu investičních akcií a se kterým nikoliv, a to z jakéhokoliv důvodu.

 

Místo: Praha

Datum: 11.3.2019

 

 

______________________________________

Mgr. Ing. Ondřej Pieran, CFA

pověřený zmocněnec statutárního ředitele AVANT investiční společnost, a.s.