Výzva k úpisu investičních akcií fondu Vihorev.Capital SICAV, a.s.

Výzva k úpisu investičních akcií

 

Statutární ředitel společnosti

Vihorev.Capital SICAV, a.s.

se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00, Praha 8

IČO: 076 70 184,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 23982

 („Společnost“)

 

tímto, v souladu s ustanovením § 163 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („Zákon“),

vyzývá

 

kvalifikované investory k úpisu investičních akcií podfondu Podfond Vihorev.Development.

Upisovány budou následující druhy investičních akcií:

 

  • Investiční akcie výkonnostní
  • Investiční akcie prioritní

 

Lhůta pro úpis

31. 12. 2020

 

Ukončení úpisu

K ukončení úpisu dojde uplynutím lhůty pro úpis nebo úspěšným upsáním celé výše cílové upisované částky CZK 500,000,000 (slovy: pět set miliónů korun českých), pokud tato skutečnost nastane dříve.

 

Místo pro úpis

Místy pro úpis jsou sídlo Společnosti a sídlo statutárního ředitele Společnosti.

 

Způsob úpisu

Úpis bude realizován uzavřením smlouvy o úpisu investičních akcií. Následně bude investor v souladu se stanovami Společnosti vyzván k zaslání upsané částky na účet Společnosti.

 

Emisní kurz

Investiční akcie se upisují za emisní kurz určený dle pravidel vymezených ve stanovách Společnosti.

Na uzavření smlouvy o úpisu není právní nárok. Společnost je oprávněna, prostřednictvím statutárního ředitele, rozhodnout, se kterým Zájemcem uzavře smlouvu o úpisu investičních akcií a se kterým nikoliv, a to z jakéhokoliv důvodu

 

Místo: Praha

Datum: 20. 12. 2018

 

Mgr. Ing. Ondřej Pieran, CFA – v. r.

pověřený zmocněnec statutárního ředitele AVANT investiční společnost, a.s.