Výzva k úpisu investičních akcií k podfondů Společnosti Podfond A Český Hrad SICAV

Výzva k úpisu investičních akcií

 

Statutární ředitel společnosti

Český Hrad SICAV, a.s.

se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8,

IČO: 07152906,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 22886

(„Společnost“)

 

tímto, v souladu s ustanovením § 163 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („Zákon“),

 

vyzývá

 

kvalifikované investory k úpisu investičních akcií podfondů Společnosti Podfond A Český Hrad SICAV

Upisovány budou následující druhy investičních akcií:

  • investiční akcie vydávané k podfondu Podfond A Český Hrad SICAV;

 

Počátek úpisu

20. 10. 2017

Lhůta pro úpis

31. 12. 2020

 

Ukončení úpisu

K ukončení úpisu dojde uplynutím lhůty pro úpis nebo úspěšným upsáním celé výše cílové upisované částky 50.000.000,- EUR (padesát milionů EUR), pokud tato skutečnost nastane dříve.

 

Místo pro úpis

Místy pro úpis jsou sídlo Společnosti a sídlo statutárního orgánu Společnosti.

 

Způsob úpisu

Úpis bude realizován uzavřením smlouvy o úpisu investičních akcií. Následně bude investor v souladu se stanovami Společnosti vyzván k poukázání emisního kurzu na účet uvedeného podfondu Společnosti.

 

Emisní kurz

Do konce kalendářního roku 2017, se příslušný druh investiční akcie upisuje za emisní kurs ve výši 1,- Kč (jedna koruna česká) za jednu investiční akcii. Emisní kurz v dalších kalendářních měsících bude určen dle pravidel vymezených ve stanovách Společnosti a statutu podfondu.

 

Na uzavření smlouvy o úpisu není právní nárok. Společnost je oprávněna, prostřednictvím statutárního orgánu, rozhodnout, se kterým zájemcem uzavře smlouvu o úpisu investičních akcií a se kterým nikoliv, a to z jakéhokoliv důvodu.

 

Místo: Praha

Datum: 20.10.2017

 

 

______________________________________

Mgr. Ing. Ondřej Pieran

pověřený zmocněnec statutárního ředitele AVANT investiční společnost, a.s.