VÝZVA K ÚPISU INVESTIČNÍCH AKCIÍ SPM FINANCE investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. s.

                                                        VEŘEJNÁ Výzva k úpisu investičních akcií

 

Statutární ředitel společnosti

SPM FINANCE investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

se sídlem Nad pomníkem 467/9, Hlupočepy, 152 00, Praha 5,

IČO: 053 43 038,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 21822

 („Společnost“)

 

tímto, v souladu s ustanovením § 163 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („Zákon“),

vyzývá kvalifikované investory k úpisu investičních akcií Společnosti.

Statutární ředitel Společnosti rozhodl dne 15.9.2016 o učinění veřejné výzvy k úpisu kusových investičních akcií Společnosti ve formě na jméno v podobě cenného papíru až do výše upisované částky 1.000.000.000 Kč (slovy: jedna miliarda korun českých).

Lhůta pro úpis investičních akcií Společnosti je určena do 31. prosince 2018. Úpis akcií je možné uskutečnit vždy v pracovní dny v době od 9:00 do 16:00 hod v sídle Společnosti.

Úpis investičních akcií Společnosti bude probíhat na základě smlouvy o úpisu investičních akcií uzavřené mezi osobou mající zájem nabýt investiční akcie („Zájemce“) a Společností. Dokumenty upravující smluvní podmínky úpisu a vydávání investičních akcií jsou k dispozici v sídle Společnosti.

Na uzavření smlouvy o úpisu není právní nárok. Společnost je oprávněna, prostřednictvím statutárního ředitele, rozhodnout, se kterým Zájemcem uzavře smlouvu o úpisu investičních akcií a se kterým nikoliv, a to z jakéhokoliv důvodu.

 

Místo: Praha

Datum: 15.9.2016

 

__________________________

Mgr. Robert Robek

pověřený zmocněnec statutárního ředitele