Výzva k úpisu investičních akcií společnosti CFH investiční fond SICAV, a. s.

Výzva k úpisu investičních akcií

 

Statutární ředitel společnosti

CFH investiční fond SICAV, a.s.

se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8,

IČ: 073 17 930,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 23679,

(„Společnost“)

 

tímto, v souladu s ustanovením § 163 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („Zákon“),

 

vyzývá

 

kvalifikované investory k úpisu investičních akcií

podfondu Společnosti, konkrétně CFH Podfond 1.

Upisovány budou následující druhy investičních akcií:

  • Výkonnostní investiční akcie vydávané k podfondu  CFH Podfond 1
  • Prioritní investiční akcie vydávané k podfondu CFH Podfond 1

 

Počátek úpisu

23.8.2018

Lhůta pro úpis

31.12.2020 (výkonnostní investiční akcie)

31.12.2020 (prioritní investiční akcie)

 

Ukončení úpisu

K ukončení úpisu dojde uplynutím lhůty pro úpis nebo úspěšným upsáním celé výše cílové upisované částky, která pro prioritní investiční akcie činí částku 500.000.000,- Kč (pět set milionů korun českých), a pro výkonnostní investiční akcie činí částku 100.000.000,- Kč (sto milionů korun českých), pokud tato skutečnost nastane dříve.

 

Místo pro úpis

Místem pro úpis je sídlo statutárního ředitele Společnosti.

 

Způsob úpisu

Úpis bude realizován uzavřením smlouvy o úpisu investičních akcií. Následně bude investor v souladu se stanovami Společnosti vyzván k poukázání emisního kurzu na účet podfondu Společnosti určený v příslušné smlouvě o úpisu investičních akcií.

 

 

Emisní kurz

Do konce druhého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k vydání této výzvy, se oba výše uvedené druhy investičních akcií upisují za emisní kurz ve výši 1,- Kč (jedna koruna česká). Emisní kurz v dalších kalendářních měsících bude určen dle pravidel vymezených ve stanovách Společnosti a statutu podfondu CFH Podfond 1.

 

Na uzavření smlouvy o úpisu není právní nárok. Společnost je oprávněna, prostřednictvím statutárního ředitele, rozhodnout, se kterým zájemcem uzavře smlouvu o úpisu investičních akcií a se kterým nikoliv, a to z jakéhokoliv důvodu.

 

Místo: Praha

Datum: 23. 8. 2018

 

 

______________________________________

Mgr. Ing. Ondřej Pieran

pověřený zmocněnec statutárního ředitele AVANT investiční společnost, a.s.