4 Gimel Investments SICAV, a.s.

akcie

zaměření aktiv

- 20,26 %

dosažený výnos za 12 měsíců

0,8736 Kč

aktuální hodnota PIA

273 576 775 Kč

objem majetku fondu

3 roky

investiční horizont

Investiční strategie

Investičním cílem  podfondu je setrvalé zhodnocování prostředků a minimalizace tržních propadů, a to zejména ve formě investic do akcií kvalitních společností, které se obchodují s výrazným diskontem proti své vnitřní hodnotě (fundamentální ceně).

Investiční proces strategické alokace je velmi systematický a disciplinovaný. Celý investiční proces se opírá o několik vrstev, které se vzájemně prolínají a pouze když všechny vrstvy dávají smysl, tak může dojít v rámci taktické alokace k investičnímu rozhodnutí. Cílem podfondu není být neustále zainvestován, ale čekat na zapadnutí posledního střípku do celé mozaiky a poté konat včetně aktivního řízení portfolia.

Podfond sleduje investiční svět z pohledu svých vlastních indikátorů a parametrů. Podfond má tedy vlastního hlídacího psa, který hledá investiční příležitosti.

Vedle strategické alokace provádí podfond také krátkodobé investiční příležitosti, které jsou založeny buď na nákupu a prodeji likvidních a fundamentálně zdravých akcií podkladově vycházejících ze strategické alokace, nebo prostřednictvím ETF zaměřených na hlavní třídy aktiv (např. hlavní akciové indexy, oborové indexy, zlato či dluhopisy). Investiční strategie je v tomto případě závislá na technické analýze a tomu také odpovídá krátkodobý investiční horizont. I v rámci této alokace využíváme aktivní řízení portfolia včetně aktivních stop pokynů.

Základní parametry

 

Právní forma fondu akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
Typ fondu fond kvalifikovaných investorů
Podkladová aktiva fondu akcie a ETF obchodované na amerických burzách
Emitovaný cenný papír prioritní investiční akcie
Veřejná obchodovatelnost ne
Frekvence úpisu akcií měsíčně
Minimální investice klienta 1 mil. Kč, v případě AVANT Flex 100 000 Kč
Vstupní poplatek až 5 %
Investiční horizont klienta střednědobý, 3 roky
Frekvence odkupů akcií měsíčně
Splatnost odkupů akcií do 6 měsíců
Výstupní poplatek 1 000 Kč + 2 % při odkupu do 2 let

0 % při odkupu po 2 letech

Zdanění výnosů fondu 5 % ze zisku fondu
Zdanění akcionářů – fyzických osob 15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech
Obhospodařovatel fondu AVANT investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu AVANT investiční společnost, a.s.
Depozitář Československá obchodní banka, a. s.
Auditor PKF APOGEO Audit, s.r.o.

Proč investovat do fondu

  • Pečlivý výběr titulů vhodných k investování. Vysoká odbornost při selekci fundamentálně silných společností.
  • Flexibilní investiční strategie umožňující kdykoliv vstoupit a vystoupit z pozice, díky které je podfond schopný využívat růstový i klesající trend na finančních trzích a profitovat za každého investičního počasí.
  • Profesionalita. Dlouholeté zkušenosti s obchodováním na finančních trzích.

Upozornění
pro investory

Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

Další informace o fondu naleznete na: https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/ .

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

Bližší informace o Common Reporting Standard (CRS) a Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) můžete získat na https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/.

Zaujal Vás fond?
Nechte nám na sebe kontakt