Českomoravský fond SICAV, a.s.
Podfond DOMUS

zajištěné pohledávky

zaměření aktiv

10,75 %

dosažený výnos za 12 měsíců

1,1602 Kč

aktuální hodnota PIA

55 162 560 Kč

objem majetku fondu

3 roky

investiční horizont

Investiční strategie

Investiční strategií podfondu je zhodnocování prostředků investorů financováním investic do nemovitostí odkupovaných z insolvenčních řízení a pohledávek zajištěných zástavním právem k nemovitosti.

Záměrem v případě nákupu pohledávek je investovat do pohledávek zajištěných likvidní a dostatečně hodnotnou nemovitostí. Při realizaci vymožení pohledávky jsou následně uplatněny rozsáhlé odborné znalosti a zkušenosti zakladatelů podfondu v této oblasti, díky kterým dochází k rychlému a efektivnímu vymožení pohledávky, případně k uzavření restrukturalizační dohody s dlužníkem z pohledávky.

Záměrem v případě koupě nemovitostí je vykupovat zejména nemovitosti nacházející se z rozličných důvodů mimo běžný realitní trh. Jedná se tak např. o výkupy podílů na nemovitostech (s cílem dosáhnout jejich následného scelení a zhodnocení podílu), o výkupy z nemovitostí z insolvenčních řízení (se snahou o pořízení pod tržní cenou, případně za účelem jejich následného pronájmu dosavadnímu vlastníku), nebo o výkupy nemovitostí od vlastníků, kteří potřebují nemovitosti zpeněžit velmi rychle, a to i za cenu nižší dosažené prodejní ceny.

 

Základní parametry

 

Právní forma fonduakciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
Typ fondufond kvalifikovaných investorů
Podkladová aktiva fondunemovitosti a pohledávky
Emitovaný cenný papírprioritní investiční akcie
Veřejná obchodovatelnostne
Frekvence úpisu akciíměsíčně
Minimální investice klienta1 mil. Kč, v případě produktu AVANT Flex 100 000 Kč
Vstupní poplatekaž 4 %
Investiční horizont klientastřednědobý, 3 roky
Frekvence odkupů akciíměsíčně
Splatnost odkupů akciído 12 měsíců dle % podílu na celkovém fondovém kapitálu podfondu
Výstupní poplatek0 %
Zdanění výnosů fondu5 % ze zisku fondu
Zdanění akcionářů – fyzických osob15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech
Obhospodařovatel fonduAVANT investiční společnost, a.s.
Administrátor fonduAVANT investiční společnost, a.s.
DepozitářČeskoslovenská obchodní banka, a. s.
AuditorADL AUDIT s.r.o.

Proč investovat do fondu

 •  Nadstandardní výnos prioritních investičních akcií ve výši 7,8 % p.a. + 20 % z nadvýnosu nad 7,8 % p.a.
 • Přednostní podíl na zisku podfondu (před zakladatelem fondu – držitelem výkonnostních investičních akcií) do výše 7,8 %.
 • Garance minimálního výnosu prioritních investičních akcií ve výši 7,8 % p.a. (MIN), a to i v případě nižšího zisku či dokonce ztráty fondu. Garance je formou redistribuce fondového kapitálu od držitelů výkonnostních investičních akcií ve prospěch držitelů prioritních investičních akcií, a to až do výše tohoto fondového kapitálu.
 • Investice do reálných aktiv se stabilním růstem hodnoty. Podfond DOMUS investuje do nemovitostí nebo pohledávek zajištěných nemovitostmi. Všechny proinvestované prostředky jsou tak kryty reálnými nemovitostmi, jejichž cena v čase z dlouhodobé perspektivy roste.
 • Diverzifikace investiční strategie podfondu DOMUS je koncipována tak, že umí ziskově vykrýt vzestupné i klesající ekonomické cykly.
 • Klíčoví lidé podfondu mají bohaté zkušenosti s tím, co fond dělá, které získali mnohaletou praxí v advokacii a exekučním a insolvenčním procesu.
 • Nízká úroveň zadlužení. Fond má velmi nízkou úroveň využití cizích zdrojů, což výrazně zvyšuje stabilitu jeho podnikání.

  Upozornění
  pro investory

  Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

  Další informace o fondu naleznete na: https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/ .

  Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

  Bližší informace o Common Reporting Standard (CRS) a Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) můžete získat na https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/.

  Zaujal Vás fond?
  Nechte nám na sebe kontakt