Českomoravský fond SICAV, a.s.
Podfond DOMUS

zajištěné pohledávky

zaměření aktiv

11,56 %

dosažený výnos za 12 měsíců

1,1453 Kč

aktuální hodnota PIA

36 810 807 Kč

objem majetku fondu

3 roky

investiční horizont

Investiční strategie

Investiční strategií podfondu je zhodnocování prostředků investorů financováním investic do nemovitostí odkupovaných z insolvenčních řízení a pohledávek zajištěných zástavním právem k nemovitosti.

Záměrem v případě nákupu pohledávek je investovat do pohledávek zajištěných likvidní a dostatečně hodnotnou nemovitostí. Při realizaci vymožení pohledávky jsou následně uplatněny rozsáhlé odborné znalosti a zkušenosti zakladatelů podfondu v této oblasti, díky kterým dochází k rychlému a efektivnímu vymožení pohledávky, případně k uzavření restrukturalizační dohody s dlužníkem z pohledávky.

Záměrem v případě koupě nemovitostí je vykupovat zejména nemovitosti nacházející se z rozličných důvodů mimo běžný realitní trh. Jedná se tak např. o výkupy podílů na nemovitostech (s cílem dosáhnout jejich následného scelení a zhodnocení podílu), o výkupy z nemovitostí z insolvenčních řízení (se snahou o pořízení pod tržní cenou, případně za účelem jejich následného pronájmu dosavadnímu vlastníku), nebo o výkupy nemovitostí od vlastníků, kteří potřebují nemovitosti zpeněžit velmi rychle, a to i za cenu nižší dosažené prodejní ceny.

 

Základní parametry

 

Právní forma fonduakciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
Typ fondufond kvalifikovaných investorů
Podkladová aktiva fondunemovitosti a pohledávky
Emitovaný cenný papírprioritní investiční akcie
Veřejná obchodovatelnostne
Frekvence úpisu akciíměsíčně
Minimální investice klienta1 mil. Kč
Vstupní poplatekaž 4 %
Investiční horizont klientastřednědobý, 3 roky
Frekvence odkupů akciíměsíčně
Splatnost odkupů akciído 12 měsíců dle % podílu na celkovém fondovém kapitálu podfondu
Výstupní poplatek0 %
Zdanění výnosů fondu5 % ze zisku fondu
Zdanění akcionářůfyzické osoby 15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech
Obhospodařovatel fonduAVANT investiční společnost, a.s.
Administrátor fonduAVANT investiční společnost, a.s.
DepozitářČeskoslovenská obchodní banka, a. s.
AuditorADL AUDIT s.r.o.

Proč investovat do fondu

  • Přednostní podíl na zisku podfondu (před zakladatelem fondu – držitelem výkonnostních investičních akcií) do výše 5 %.
  • Investice do reálných aktiv se stabilním růstem hodnoty. Podfond DOMUS investuje pouze do nemovitostí nebo pohledávek zajištěných nemovitostmi. Všechny proinvestované prostředky jsou tak kryty reálnými nemovitostmi, jejichž cena v čase z dlouhodobé perspektivy roste.
  • Diverzifikace investiční strategie podfondu DOMUS je koncipována tak, že umí ziskově vykrýt vzestupné i klesající ekonomické cykly. Základem této strategie je investování do odkupování nemovitostí z insolvenčních řízení a následná realizace zisku na jejich pronájmu či prodeji na volném trhu. V horších časech ekonomiky je pak tato strategie rozšířena o nákup nesplácených zajištěných pohledávek, především z hypotečních úvěrů, na kterých se dají krátkodobě realizovat atraktivní zisky.
  • Zakladatel podfondu  využívá při investování zejména svých rozsáhlých zkušeností a znalostí v oblasti insolvenčního práva a souvisejících oblastí, které postupem času získal, a administrací bezmála  800 jednotlivých insolvenčních řízení s fyzickými i právnickými osobami.

Upozornění
pro investory

Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

Další informace o fondu naleznete na: https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/ .

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

Bližší informace o Common Reporting Standard (CRS) a Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) můžete získat na https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/.

Zaujal Vás fond?
Nechte nám na sebe kontakt