Českomoravský fond SICAV, a.s.

zajištěné pohledávky

zaměření aktiv

12,65 %

dosažený výnos za 12 měsíců

1,2390 Kč

aktuální hodnota PIA

83 055 355 Kč

objem majetku fondu

3 roky

investiční horizont

Investiční strategie

Investiční strategií podfondu je zhodnocování prostředků investorů financováním investic do nemovitostí odkupovaných z insolvenčních řízení a pohledávek zajištěných zástavním právem k nemovitosti.

Záměrem v případě nákupu pohledávek je investovat do pohledávek zajištěných likvidní a dostatečně hodnotnou nemovitostí. Při realizaci vymožení pohledávky jsou následně uplatněny rozsáhlé odborné znalosti a zkušenosti zakladatelů podfondu v této oblasti, díky kterým dochází k rychlému a efektivnímu vymožení pohledávky, případně k uzavření restrukturalizační dohody s dlužníkem z pohledávky.

Záměrem v případě koupě nemovitostí je vykupovat zejména nemovitosti nacházející se z rozličných důvodů mimo běžný realitní trh. Jedná se tak např. o výkupy podílů na nemovitostech (s cílem dosáhnout jejich následného scelení a zhodnocení podílu), o výkupy z nemovitostí z insolvenčních řízení (se snahou o pořízení pod tržní cenou, případně za účelem jejich následného pronájmu dosavadnímu vlastníku), nebo o výkupy nemovitostí od vlastníků, kteří potřebují nemovitosti zpeněžit velmi rychle, a to i za cenu nižší dosažené prodejní ceny.

Základní parametry

 

Právní forma fondu akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
Typ fondu fond kvalifikovaných investorů
Podkladová aktiva fondu nemovitosti a pohledávky
Emitovaný cenný papír prioritní investiční akcie

prémiové investiční akcie

Veřejná obchodovatelnost ne
Frekvence úpisu akcií měsíčně
Minimální investice klienta 1 mil. Kč, v případě produktu AVANT Flex 100 000 Kč
Vstupní poplatek až 4 %
Investiční horizont klienta střednědobý, 3 roky
Frekvence odkupů akcií měsíčně
Splatnost odkupů akcií do 12 měsíců dle % podílu na celkovém fondovém kapitálu podfondu
Výstupní poplatek 0 %
Zdanění výnosů fondu 5 % ze zisku fondu
Zdanění akcionářů – fyzických osob 15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech
Obhospodařovatel fondu AVANT investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu AVANT investiční společnost, a.s.
Depozitář Československá obchodní banka, a. s.
Auditor ADL AUDIT s.r.o.

Proč investovat do fondu

 •  Nadstandardní výnos prioritních investičních akcií ve výši 7,8 % p.a. + 20 % z nadvýnosu nad 7,8 % p.a.
 • Přednostní podíl na zisku podfondu (před zakladatelem fondu – držitelem výkonnostních investičních akcií) do výše 7,8 % p.a.
 • Garance minimálního výnosu prioritních investičních akcií ve výši 7,8 % p.a. (MIN), a to i v případě nižšího zisku či dokonce ztráty fondu. Garance je formou redistribuce fondového kapitálu od držitelů výkonnostních investičních akcií ve prospěch držitelů prioritních investičních akcií, a to až do výše tohoto fondového kapitálu.
 • Investice do reálných aktiv se stabilním růstem hodnoty. Podfond DOMUS investuje skrz svou dceřinou společnost do nemovitostí nebo pohledávek zajištěných nemovitostmi. Všechny proinvestované prostředky jsou tak kryty reálnými nemovitostmi, jejichž cena v čase z dlouhodobé perspektivy roste.
 • Diverzifikace investiční strategie podfondu DOMUS je koncipována tak, že umí ziskově vykrýt vzestupné i klesající ekonomické cykly.
 • Klíčoví lidé podfondu mají bohaté zkušenosti s tím, co fond dělá, které získali mnohaletou praxí v advokacii a exekučním a insolvenčním procesu.
 • Nízká úroveň zadlužení. Fond má velmi nízkou úroveň využití cizích zdrojů, což výrazně zvyšuje stabilitu jeho podnikání.

  Upozornění
  pro investory

  Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

  Další informace o fondu naleznete na: https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/ .

  Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

  Bližší informace o Common Reporting Standard (CRS) a Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) můžete získat na https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/.

  Zaujal Vás fond?
  Nechte nám na sebe kontakt