VENDEAVOUR Private Equity Fund SICAV a.s.

účasti v obchodních společnostech

zaměření aktiv

2,97 %

dosažený výnos za 4 měsíce

1,0297

aktuální hodnota PEIA

255 806 963 Kč

objem majetku fondu

5 let

investiční horizont

Investiční strategie

Růstový investiční fond zaměřený na investice do malých a středně velkých ziskových společností nejen v České republice. Vyhledává stabilní zavedené firmy, které dělají něco smysluplného a jsou v tom dobré, a které mají současně pevné místo na trhu a vysokou přidanou hodnotu. Těží ze zkušeností investic holdingu Vendeavour v potravinářství, farmingu nové generace a zdravotnictví, na která se nyní soustředí. Do budoucna je cílem fondu vybudovat diverzifikované portfolio firem z různých odvětví za účelem minimalizace dopadů ekonomického cyklu.

Základní parametry

 

Právní forma fondu akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
Typ fondu fond kvalifikovaných investorů
Podkladová aktiva fondu účasti v obchodních společnostech, úvěry
Emitovaný cenný papír preferenční investiční akcie (PEIA)
Veřejná obchodovatelnost ne
Frekvence úpisu investičních akcií měsíční
Minimální investice klienta 1 mil. Kč, v případě produktu AVANT Flex 100 000 Kč
Vstupní poplatek až 3 %
Investiční horizont klienta střednědobý, 5 let
Frekvence odkupů investičních akcií měsíční
Splatnost odkupů investičních akcií do 4 měsíců při odkupu do 5 % akcií

do 7 měsíců při odkupu nad 5 % akcií

Výstupní poplatek 0 % při odkupu po 3 letech

10 % při odkupu do 3 let

Zdanění výnosů fondu 5 % ze zisku fondu
Zdanění akcionářů – fyzických osob 15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech
Obhospodařovatel fondu AVANT investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu AVANT investiční společnost, a.s.
Depozitář UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditor BDO Audit s.r.o.

Proč investovat do fondu

  • Přednostní podíl preferenčních investičních akcií na zisku fondu (před prémiovými, výkonnostními a manažerskými investičními akciemi) do výše 6 % p.a.
  • Garance minimálního výnosu preferenčních investičních akcií ve výši 6 % p.a. (MIN), a to i v případě nižšího zisku či dokonce ztráty fondu. Garance je formou redistribuce fondového kapitálu od držitelů prémiových, výkonnostních a manažerských investičních akcií ve prospěch držitelů preferenčních a prioritních investičních akcií, a to až do výše tohoto fondového kapitálu.
  • Investice do reálných aktiv – zavedených podniků s pevným místem na trhu nejen v České republice.
  • Diverzifikované portfolio produktů ze stabilních odvětví.

Upozornění
pro investory

Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici na https://www.avantfunds.cz/informacni-povinnost/.

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

Bližší informace o Common Reporting Standard (CRS) a Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) můžete získat na https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/.

Zaujal Vás fond?
Nechte nám na sebe kontakt