Vihorev.Capital SICAV, a.s.

nemovitosti

zaměření aktiv

8,70 %

dosažený výnos za 12 měsíců

1,4828 Kč

aktuální hodnota PIA k 30.6.2024

291 679 285 Kč

objem majetku fondu k 30.6.2024

48,28 %

Zhodnocení PIA od 1. úpisu za 66 měsíců

Investiční strategie

Investiční strategií fondu je setrvalé zhodnocování prostředků vložených akcionáři fondu, a to zejména ve formě přímých a nepřímých investic do nemovitostí, bytových jednotek a nebytových prostor, včetně výstavby nových nemovitostí, bytových jednotek a nebytových prostor, účastí v nemovitostních společnostech a jiných společnostech, cenných papírů, pohledávek, zápůjček a úvěrů.

Základní parametry

 

Právní forma fondu akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
Typ fondu fond kvalifikovaných investorů
Podkladová aktiva fondu nemovitosti
Emitovaný cenný papír prioritní investiční akcie
Veřejná obchodovatelnost ano
Frekvence úpisu investičních akcií kvartální
Minimální investice klienta 1 mil. Kč, v případě produktu AVANT Flex 100 000 Kč
Vstupní poplatek až 3 %
Investiční horizont klienta střednědobý, 4 roky
Frekvence odkupů investičních akcií kvartální
Splatnost odkupů investičních akcií do 120 dní od podání žádosti
Výstupní poplatek 10 % při odkupu více než 10 % investičních akcií do 2 let

0 % při odkupu méně než 10 % investičních akcií do 2 let

0 % při odkupu po 2 letech

Zdanění výnosů fondu 5 % ze zisku fondu
Zdanění akcionářů – fyzických osob 15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech
Obhospodařovatel fondu AVANT investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu AVANT investiční společnost, a.s.
Depozitář Česká spořitelna, a.s.
Auditor AUDIT ONE s.r.o.

Proč investovat do fondu

  • V období od 1. 7. 2023 do 31. 12. 2025 se MIN a MAX zhodnocení PIA třídy akcií mění takto: 8,5 % p.a. – 9 % p.a.
  • Garance minimálního výnosu prioritních investičních akcií ve výši 8,5 % p.a. (MIN), a to i v případě nižšího zisku či dokonce ztráty fondu.
    Garance je formou redistribuce fondového kapitálu od držitelů výkonnostních investičních akcií (zakladatelé fondu) ve prospěch držitelů prioritních investičních akcií, a to až do výše tohoto fondového kapitálu, který připadá na výkonnostní investiční akcie.
  • Až sekundární podíl na případné ztrátě fondu, nejprve je ztráta hrazena z fondového kapitálu od držitelů výkonnostních investičních akcií.
  • Profesionální správa majetku.
  • Nízké vstupní a výstupní poplatky.
  • Vyšší míra diverzifikace portfolia.

Upozornění
pro investory

Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle §272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici na https://www.avantfunds.cz/informacni-povinnost/. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s. ROHAN BUSINESS CENTRE, Rohanské nábřeží 671/15 (recepce B), 186 00 Praha 8.

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

Bližší informace o Common Reporting Standard(CRS) a Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) můžeme získat na https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/.

Zaujal Vás fond?
Nechte nám na sebe kontakt