BIDLI investiční fond SICAV, a.s.
Podfond – BIDLI nemovitostní

výstavba nemovitostí

zaměření aktiv

PIA 2,58 %

dosažený výnos za 6 měsíců

1,0304 Kč

aktuální hodnota PIA

46 900 805 Kč

objem majetku fondu

6 let

investiční horizont

Investiční strategie

Podfond BIDLI nemovitostní investuje zejména do rezidenčního developmentu a nájemního bydlení, a to zejména prostřednictvím nákupu majetkových účastní v nemovitostních společnostech a poskytování zajištěných úvěrů. Další z oblastí investiční činnosti podfondu je výkup a následný prodej rezidenčních nemovitostí. Podfond při své investiční činnosti maximálně využívá synergií s činnostmi skupiny Bidli, která představuje nejkomplexnější projekt řešení bydlení v České republice.

Skupina BIDLI, v České republice pokrývá veškeré zásadní oblasti bydlení, počínaje developmentem, zprostředkováním nákupu a prodeje nemovitostí či finančním poradenstvím a energetikou, ale také stavebnictvím a interiérovým designem. Díky síti stovek poradců v celé České republice se k nám týdně dostává k vyhodnocení mnoho investičních příležitostí pro výstavbu bytových nebo rodinných domů, výkupu nemovitostí apod. Z nich pak vybíráme pouze ty, které nabízejí přiměřené riziko s vysokým zhodnocením.

Kromě developmentu investuje podfond také do družstevního bydlení, které je v poslední době na vzestupu díky regulacím hypotečního trhu a nedostatečné výstavby nového bydlení.

Základní parametry

 

Právní forma fonduakciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
Typ fondufond kvalifikovaných investorů
Podkladová aktiva fonduúčasti v obchodních společnostech, jejichž podkladovými aktivy jsou nemovitosti, úvěry poskytované nemovitostním společnostem
Emitovaný cenný papírprioritní investiční akcie (PIA)
Veřejná obchodovatelnostne
Frekvence úpisu akciíměsíční
Minimální investice klienta100.000 Kč
Vstupní poplatekaž 4 %
Investiční horizont klientastřednědobý, 5-7 let
Frekvence odkupů akcií1 095 dnů od zahájení úpisu investičních akcií se investiční akcie neodkupují
Splatnost odkupů akcií365 dnů od konce kalendářního měsíce, v němž fond obdržel žádost investora o odkoupení investičních akcií, při podání žádosti o odkup ve lhůtě do 24 měsíců od úpisu odkupovaných investičních akcií

180 dnů od konce kalendářního měsíce, v němž fond obdržel žádost investora o odkoupení investičních akcií, při podání žádosti o odkup po uplynutí lhůty 24 měsíců od úpisu odkupovaných investičních akcií

Výstupní poplatek20% z objemu odkupovaných investičních akcií při podání žádosti o odkup ve lhůtě do 36 měsíců od úpisu odkupovaných investičních

5% z objemu odkupovaných investičních akcií při podání žádosti o odkup ve lhůtě po uplynutí 36 měsíců od úpisu odkupovaných investičních akcií a před uplynutím lhůty 48 měsíců od úpisu odkupovaných investičních akcií.

3% z objemu odkupovaných investičních akcií při podání žádosti o odkup ve lhůtě po uplynutí 48 měsíců od úpisu odkupovaných investičních akcií a před uplynutím lhůty 60 měsíců od úpisu odkupovaných investičních akcií

0 % z objemu odkupovaných investičních akcií při podání žádosti o odkup po uplynutí lhůty 60 měsíců od úpisu odkupovaných investičních akcií.

Zdanění výnosů fondu5 % ze zisku fondu
Zdanění akcionářůfyzické osoby 15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech
Obhospodařovatel fonduAVANT investiční společnost, a.s.
Administrátor fonduAVANT investiční společnost, a.s.
DepozitářKomerční banka, a.s.
AuditorBDO Audit s.r.o.

Proč investovat do fondu

  • Nadstandardní očekávaný výnos prioritních investičních akcií ve výši 6 – 8 % p.a.
  • Přednostní podíl na zisku fondu (před zakladatelem fondu – držitelem výkonnostních investičních akcií) do výše 6 % p.a.
  • Poskytnutí minimálního výnosu prioritních investičních akcií ve výši 5,1 % p.a., a to i v případě nižšího zisku či dokonce ztráty fondu. Minimální výnos je umožňuje redistribuce fondového kapitálu od držitelů výkonnostních investičních akcií (zakladatelé fondu) ve prospěch držitelů prioritních investičních akcií (externí investoři), a to až do výše tohoto fondového kapitálu, který připadá na výkonnostní investiční akcie.
  • Až sekundární podíl na případné ztrátě fondu, nejprve je ztráta hrazena z fondového kapitálu od držitelů výkonnostních investičních akcií.
  • Investice do reálných aktiv se stabilním růstem hodnoty.
  • Využití synergií s realitně-finanční skupinou BIDLI, která pokrývá veškeré zásadní oblasti týkající se bydlení.
  • Profesionální zázemí správce fondu.
  • Diverzifikace investic.

Upozornění
pro investory

Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

Další informace o fondu naleznete na: https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/ .

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

Bližší informace o Common Reporting Standard (CRS) a Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) můžete získat na https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/.

Zaujal Vás fond?
Nechte nám na sebe kontakt