BIDLI investiční fond SICAV, a.s.

výstavba nemovitostí

zaměření aktiv

5,49 %

dosažený výnos za 12 měsíců

1,0596 Kč

aktuální hodnota PIA

71 037 477 Kč

objem majetku fondu

6 let

investiční horizont

Investiční strategie

Podfond Bidli nemovitostní investuje zejména do rezidenčního developmentu a nájemního bydlení, a to zejména prostřednictvím nákupu majetkových účastí v nemovitostních společnostech a poskytování zajištěných úvěrů. Další z oblastí investiční činnosti podfondu je výkup a následný prodej rezidenčních nemovitostí. Podfond při své investiční činnosti maximálně využívá synergií s činnostmi skupiny Bidli, která představuje nejkomplexnější projekt řešení bydlení v České republice.

Skupina Bidli v České republice pokrývá veškeré zásadní oblasti bydlení, počínaje developmentem, zprostředkováním nákupu a prodeje nemovitostí či finančním poradenstvím a energetikou, ale také stavebnictvím a interiérovým designem. Díky síti stovek poradců v celé České republice se k nám týdně dostává k vyhodnocení mnoho investičních příležitostí pro výstavbu bytových nebo rodinných domů, výkupu nemovitostí apod. Z nich pak vybíráme pouze ty, které nabízejí přiměřené riziko s vysokým zhodnocením.

Kromě developmentu investuje podfond také do družstevního bydlení, které je v poslední době na vzestupu díky regulacím hypotečního trhu a nedostatečné výstavby nového bydlení.

Základní parametry

 

Právní forma fondu akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
Typ fondu fond kvalifikovaných investorů
Podkladová aktiva fondu účasti v obchodních společnostech, jejichž podkladovými aktivy jsou nemovitosti, úvěry poskytované nemovitostním společnostem
Emitovaný cenný papír prioritní investiční akcie (PIA)
Veřejná obchodovatelnost ne
Frekvence úpisu akcií měsíční
Minimální investice klienta 1 000 000 Kč, v případě produktu AVANT Flex 100 000 Kč
Vstupní poplatek až 4 %
Investiční horizont klienta střednědobý, 6 let
Frekvence odkupů akcií 1 095 dnů od zahájení úpisu investičních akcií se investiční akcie neodkupují
Splatnost odkupů akcií do 180 dní při odkupu po 24 měsících od úpisu

do 365 dní při odkupu do 24 měsíců od úpisu

Výstupní poplatek 20 % při odkupu do 3 let

5 % při odkupu po 3 letech

3 % při odkupu po 4 letech

0 % při odkupu po 5 letech

Zdanění výnosů fondu 5 % ze zisku fondu
Zdanění akcionářů fyzické osoby 15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech
Obhospodařovatel fondu AVANT investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu AVANT investiční společnost, a.s.
Depozitář Komerční banka, a.s.
Auditor BDO Audit s.r.o.

Proč investovat do fondu

  • Přednostní podíl na zisku fondu (před zakladatelem fondu – držitelem výkonnostních investičních akcií) do výše 6 % p.a.
  • Poskytnutí minimálního výnosu prioritních investičních akcií ve výši 5,1 % p.a., a to i v případě nižšího zisku či dokonce ztráty fondu. Minimální výnos je umožněn redistribucí fondového kapitálu od držitelů výkonnostních investičních akcií (zakladatelé fondu) ve prospěch držitelů prioritních investičních akcií (externí investoři), a to až do výše tohoto fondového kapitálu, který připadá na výkonnostní investiční akcie.
  • Až sekundární podíl na případné ztrátě fondu, nejprve je ztráta hrazena z fondového kapitálu od držitelů výkonnostních investičních akcií.
  • Investice do reálných aktiv se stabilním růstem hodnoty.
  • Využití synergií s realitně-finanční skupinou Bidli, která pokrývá veškeré zásadní oblasti týkající se bydlení.
  • Profesionální zázemí správce fondu.
  • Diverzifikace investic.

Upozornění
pro investory

Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

Další informace o fondu naleznete na: https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/ .

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

Bližší informace o Common Reporting Standard (CRS) a Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) můžete získat na https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/.

Zaujal Vás fond?
Nechte nám na sebe kontakt